സുരക്ഷ-1-ഫോണ്‍കോള്‍

This Malayalam eBooks-72-suraksha-1-phone-call is a part of book series that explains different safety measures, control, precautions about driving, vehicle, water, air transport, driver, fire, lightning, natural disaster, cooking gas, industrial safety, use of electronic gadgets, electricity etc.
Author-Binoy Thomas, pdf 6 pages, size-65 kb, Free eBook

'സുരക്ഷ-1-ഫോണ്‍കോള്‍' പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേത്. സേഫ്റ്റി, അപകടങ്ങള്‍, മുന്‍കരുതലുകള്‍, വാഹനസുരക്ഷ, ഡ്രൈവിംഗ്, ഡ്രൈവര്‍, യാത്രയില്‍ ശ്രദ്ധ, വൈദ്യതി, ഗ്യാസ്, ഉപകരണങ്ങള്‍, ഫാക്ടറികള്‍, തീ, മിന്നല്‍, വെള്ളം, കാലാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ നല്ല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന പരമ്പര.

To download this safe Google drive pdf file-72, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciRllya3RxbFY1a2c/view?usp=sharing