പ്രണയം-1-പ്രണയ'പ്ര'കാരം

eBook-67-pranayam-1-pranaya'pra'karam is a Malayalam book series that contains some guidelines of love, affection, student-campus love etc.
Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-92KB, price-20. payment details are given in about/contact page.

പ്രണയം, പ്രേമം, സ്കൂള്‍-കോളേജ്-കാമ്പസ് അനുരാഗം, പ്രണയനഷ്ടം, പ്രണയനിരാസം, പ്രണയനൈരാശ്യം,  പ്രണയപ്രതികാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ വിഷമിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും കുറച്ചൊക്കെ നേര്‍വഴി ലഭിക്കാന്‍ ഇടയാകുന്ന പരമ്പരയില്‍ ആദ്യത്തെ ഇ-ബുക്ക്. 'പ്രണയ'പ്ര'കാരം' വായിക്കൂ.
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMl9sRTNyNkl4dlU/view?usp=sharing