കടപ്പാട്-നന്ദി

'eBook-25-Self-help-5-kadappadu'  Author- Binoy Thomas, Price-FREE.
നാമെല്ലാം അനേകം ആളുകളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. നന്ദികേട്‌ എന്നാല്‍ കടപ്പാടും മറ്റും മറക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.  
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciRTBabVYyN2FXcjQ/view?usp=sharing