27/04/2018

4-ദഹനസമയം

'Malayalam eBooks' -235-arogyam-4-dahanasamayam is a health awareness series. disease preventing methods, diet, vegetarian, non-vegetarian, carnivores, herbivores, omnivores, life style suited to better health, exercise, disease resistant guidelines etc, Author- Binoy Thomas, format pdf, price-FREE.
ആരോഗ്യം പരമ്പരയിലെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത നല്‍കുന്ന ബുക്ക്. ആരോഗ്യശീലങ്ങള്‍, രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി, വ്യായാമം, ദഹനസമയം, മിശ്രഭുക്കുകള്‍, സസ്യഭുക്ക്, മാംസഭുക്കുകള്‍, ഭക്ഷണക്രമം, പുതിയ ഗവേഷണഫലങ്ങളും ഇവിടെ വായിക്കാം.


Online browser reading or download for offline reading of this safe google drive pdf file-235, click here-

https://drive.google.com/file/d/1OzJvbUKYCPX88JVWaGyAPg0Kb4ENPjse/view?usp=sharing