22/10/2017

ആരോഗ്യം-2

Malayalam 'eBooks-107-arogyam-2-arogyathilulla jagratha' is a health awareness series. disease preventing methods, life style suited to better health, exercise, disease resistant guidelines etc, Author- Binoy Thomas, format pdf, price-FREE.
ആരോഗ്യം പരമ്പരയിലെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത നല്‍കുന്ന ബുക്ക്. ആരോഗ്യശീലങ്ങള്‍, രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി, വ്യായാമം, പുതിയ ഗവേഷണഫലങ്ങളും ഇവിടെ വായിക്കാം.
To download this safe Google Drive pdf file-107, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciMTZJN0hRMkJUblE/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download എന്നീ വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന അപൂര്‍വ വെബ്സൈറ്റ് !


ഇങ്ങനെ, സൗജന്യമായി ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.