മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-5-അറിവിന്‍റെ വില

This Malayalam 'eBooks- 92-muthassikkadhakal-5-arivinte vila' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-.FREE

'മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-5- അറിവിന്‍റെ വില '  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. സാരോപദേശകഥകള്‍, ഹിതോപദേശകഥകള്‍, ഗുണപാഠകഥകള്‍, സദുപദേശകഥകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാകുന്നു മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍.     


To download this safe Google Drive eBook- 92 file- 

Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSzREVFhyLS1qYTg/view?usp=sharing

സൗജന്യമായി നൂറുകണക്കിന് മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.