26/01/2017

മാതാവിന്‍റെ അത്ഭുതങ്ങള്‍

'eBook-40-self-help-15-St.Mary's-miracles' is a digital online book deals with saint Mary's appearance as miracles in various countries.This is a part of self-improvement 'how-to' Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Size-102 KB, Page-13,Price- Rs.25. Go to 'About' page for payment.
Print books are also available on request as print on demand (POD books). malayalamplus.com single or eBook combination print orders are accepted with discount offer.

മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ്/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്   പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക്- പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ്, കന്യകാമറിയം, മുത്തിയമ്മ, വിശുദ്ധ മേരി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍, സ്ഥലങ്ങള്‍, ദര്‍ശനം ലഭിച്ചവര്‍ എന്നീ അത്ഭുതങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cib3hKVUhQaVlRLUE/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.